Tanítóképzős tanulmányok

1930-1935

1930  szeptemberétől a Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző-Intézet  diákja lett. Intellektuális eszmélkedése itt tovább folytatódott kiváló tanárok értő  felügyelete mellett. Kiválóan végzett tanulmányi munkája mellett sokoldalú tevékenységet folytatott a képzőben.  Az intézet 1933/34-es értesítője arról tudósított, hogy Nagy Sándor igazgatói írnok lett, 100 pengő segélyt kapott a jó magaviseletéért, tanulmányi előmeneteléért és családi körülményei miatt. (Váczy, 1934:14,34) Az 1934/35-ös értesítőből megtudhatjuk, hogy ifjúsági karnagy, az önképzőkör elnöke lett, a dunántúli németségről tartott előadást a bibliakörben, és a tüdővész elleni küzdelemről írt dolgozatát a  helybeli  Vöröskereszt Egyesület jutalmazta. (Váczy, 1935:34-39) A szemléletformáló és ismeretgyarapító évek  egyúttal az "első didaktikai eszmélkedéseket" is jelentették.  Erre a didaktikai érdeklődésre Nagy Sándor így emlékezett vissza:  "Ez az érdeklődés  azonban ekkor még csak halvány körvonalakban volt felismerhető, és korántsem zárta ki  az egyébként rokon egyéb érdeklődési irányok  jelentkezését, s ezeknek megfelelően  az esetleg speciálisan filozófiai, lélektani, sőt irodalmi irányban való továbbhaladást; még hosszú időnek kellett eltelnie, míg határozott formában kifejlődött, s intenzitása elérte azt a fokot, mely a kutatómunka  kezdeti lépéseihez szükséges ösztönzést is magában foglalja." (Nagy S., 1963)   Jeles végbizonyítványát 1935  június 17-én a vizsgálóbizottság tagjaként nemcsak Váczy Ferenc igazgató, atyai jóbarátja írta alá, hanem többek között Imre Sándor  is, akinek személyét már diákként is megismerhette, hiszen a jeles professzor  előadásokat tartott az intézetben.

 

Egy iskolatárs visszaemlékezése

A magyar neveléstudomány elmúlt fél évszázadában az ő didaktikája szerint tanultak a pedagógusok. Mint kiderült. életútja során mindig is tisztelettel gondolt a nagykőrösi diákévekre, ahol társai előtt is tekintély volt. Egyik barátja így emlékszik vissza: “De a harmadik évfolyamnak is vége lett. [...] Esztendő vége felé Nagy Sándor már bejárt dolgozni az igazgatói irodába, mert biztos volt, hogy már majd ő lesz, aki ingyenes helyet kap továbbra is az internátusban és a konviktusban. Meg is érdemelte, mert amellett, hogy jó esze volt, ez határtalan szorgalommal is párosult. Őt nem nagyon lehetett volna megfogni egyik tanárnak sem, hogy nem készült volna az órára. Nem egyszer éjfél után is - már csak egyedül - tanult a tanulószobában.” (Hegedűs Károly gyűjtése) (Szenczi, 2008:165)

 

Adatok az értesítőkből

 • tápintézeti/internátusi segélyben részesült
  • I. osztályban (22-23. p.)
  • II. osztályban 150 P, (30. p.)
  • III. osztályban 150 P (34. p.)
  • IV. osztályban 100 P (34. p.) (általában csökkentek az összegek az előző évekhez képest)

 

 • internátusi pénztári segély
  • II. osztály 110 P (30. p.)
  • III. osztály 110 P (36. p.)

 

 • tandíjelengedés:
  • III. osztály (36. p.)
  • IV. osztály (34. p.)
  • V. osztály (31. p.)

 

 • tankönyvsegélyben részesült:
  • 1 db,  I. osztályban (23. p.)
  • 2 db II. osztályban (31. p.)
  • 2 db III. osztályban (37. p.)

 

 • ösztöndíj
  • Patonay Dezső 25 éves lelkészi jubileumi alapítvány kamataiból
   • III. osztály, 40 P (36. p.)
   • IV. osztály, 40 P (35. p.)
  • ösztöndíj a Zombory Dániel emlékalapítványból 20 10 P (32. p.)

 

 • könyvjutalom
  • II. oszt.: “Nagykőrös város polgármesterétől adományozott “Ungarischer Künstler Almanach” c. művet Nagy Sándor II. o.t. kapta” (32. p.)
  • IV. osztály: Hodossy Béla: Csendes órák  + Magyar Szemle Társaság jutalomkönyve (35. p.)
  • V. osztály: Magyar Szemle Társaság jutalomkönyve + Magyar Kórus és Énekszó szerkesztőségének jutalma a Zenemű c. folyóirat 1 éves előfizetése (32. p.)

 

 • a helybéli Vöröskereszt Egyesület 4 P-vel jutalmazta a tüdővész elleni küzdelemről írt dolgozatát V. osztályban  (38. p.)

 

 • Tanórán kívüli tevékenységek
  • Szavalókör titkára II. osztály (33. p.) (Neve mellett itt nem szerepel évfolyammegjelölés, így elfprdulhat, hogy ezt a tisztet a két évfolyammal feljebb járó névrokona látta el.)
  • önképzőköri háznagy III. oszt. (39. p.)
  • önképzőköri választmányi tag: IV. oszt. (38. p.)
  • önképzőköri elnök-titkár V. oszt.(35. p.)
  • osztálykönyvtáros: III. osztály (26. p.)
  • szokásos évi hangverseny műsorán (V. oszt) 11. A legsötétebb Afrika egyik előadója (36. p.)
  • V. oszt: az ifjúsági énnekar ifjúsági karnagya (39. p.)

 

 • igazgatói írnok, mint alkalmazott: IV. osztály (14. p.)

 

 • osztályzatai (Ebben az időszakban csak az 1934-1935. tanévi értesítő közölte. A korábbi években csak osztályátlagokat publikáltak.)

 

 • V/a. osztály
  • Minden tárgyból 1-es, vagyis jeles: Magaviselet, Szorgalom, Vallástan, Neveléstörténet, Isk.-szervezettan, Nevelési gyakorlat, Magyar nyelv, Alkotmánytan, Mennyiségtan, Egészségtan, Közgazdaságtan, Rajz, Ének, Zene, Egyházi ének, Testgyakorlás, Külalak (52. p.)
  • A tanítóképesítő vizsgálat során jeles minősítésű oklevelet nyert (62. p.)
   • a tanítóképesítő bizottság névsora: elnök: Imre Sándor, helyettes elnök: Hetessy Kálmán, Tagok: Joó Gyula, Kiss Zsigmond, Kovács J. István, B. Papp István, Patonay Dezső, Vincze Elek és az intézet tanárai (60. p.)
  • Az orgonista-kántorképesítő vizsgálaton jeles minősítésű oklevelet nyert (62. p.)
   • a vizsgálat elnöke: Patonay Dezső lelkész, egyházkerületi tanácsbíró (62. p.)

 tanárai:

osztályfőnök: V. oszt.: Bihari János

 

I. oszt.
(50. p.)

II. oszt.
(44. p.)

III. oszt.
(54. p.)

IV. oszt.
(56. p.)

V. oszt.

(56-57. p.)

természetrajz

Csikai Pál

 

Csikai Pál

-

földrajz

-

számtan

Daru Mihály

fizika

-

Daru Mihály

-

német

Osváth Ferenc

ének

Litkey Péter

-

Litkey Péter

zene

Litkey Péter

 

egyházi ének

Litkey Péter

orgona

-

-

-

-

Litkey Péter

hegedű

-

-

-

-

Sonkoly István

gyorsírás

Jánossy Sándor

-

-

-

magyar

Juhász Béla

Osváth Ferenc

történet

Juhász Béla

Juhász Vince

-

alkotmánytan

   

Juhász Vince

slöjd

Rásky János

Rácz József

Benedek Jenő

 

Benedek Jenő

   

rajz

Major Aladár

Tóth Béla

Daru Mihály

szépírás

-

-

-

-

gazdaságtan

Szenteh Dezső

Havasy Mihály

Benedek Jenő

-

közgazdaságtan

-

-

-

Juhász Vince

torna

Okruczky A

 

testgyakorlás

-

Patay Gyula

vallás

Juhász Vince

testtan

-

Kovács Zsigmond

-

-

-

egészségtan

-

-

-

-

Kovács Zsigmond

lélektan

-

-

Juhász Béla

-

-

neveléstan

-

-

-

Juhász Béla

-

pedagógiai gyakorlat

-

-

-

-

Juhász Béla

Gy. kik.

-

-

-

Juhász Béla és Váczy Ferenc

Juhász Béla és Bihari János

szervezettan

-

-

-

-

Bihari János

neveléstörténet

-

-

-

-

Váczy Ferenc

könyvtáros: Osváth Ferenc

 

 • szakmai tankönyvek:
  • III. oszt.: Kornis Gyula: Lélektan és logika
  • IV. oszt: Imre Sándor: Népiskolai neveléstan
  • Barcsai J és Barcsai K: Népiskolai módszertan
  • V. oszt.: Molnár Oszkár: Neveléstörténet
  • Lázár Károly Iskolaszervezettan
  • Szele: A keresztyén népiskolai vallástanítás módszertana
  • Tanfi Iván: A népiskolai mennyiségtan tanításának módszere

 

Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző-Intézet egy korabeli képeslapon

az I. osztály névsora az 1930-31. tanévben (13. p.)

Az 1930-31. tanév órarendje a tantárgyat tanítók nevével,
Nagy S. ekkor I. évfolyamos volt. (51. p.)

a II. osztály névsora az 1931-32. tanévben (14-15. p.)

a III. osztály névsora az 1932-33. tanévben (19-20. p.)

a IV. osztály névsora az 1933-34. tanévben (17-18. p.)

A tanítóképesítő és az orgonista-kántorképesítő vizsgálaton oklevelelet nyertek az 1934-35. tanévben Nagykőrösön